Review of the National Experience of Measuring Gender Inequality in Ukraine, 2009–2021. Part I. Government Practice of Gender Measurements

Keywords: gender equality, gender equality policy, gender portrait, gender profile, gender passport, gender measurement, gender-disaggregated data, gender indicators, gender statistics.

Abstract

The review presents the national practice of measuring gender equality in Ukraine since 2009 and identifies gaps in the tools, methods and indicators used for this measurement.

Due to the difference in the powers and responsibilities of governmental and non-governmental sectors, the first part of the review presents state practices for measuring gender inequality, and the second part presents relevant initiatives by non-governmental communities and donors.

It is argued that the state gender measurements in Ukraine had two active periods: 2009-2011 and 2019-2021. The first of them introduced the practice of preparing gender portraits of regions, which became widespread; and prepared a basic overview of the feasibility of creating a national system of gender statistics of Ukraine and its indicators. In the second of them, the government carried out work on standardizing the gender profiles of 25 regions of Ukraine; and the selection of gender-disaggregated indicators for nationwide monitoring of gender equality.

It has been established that the longest-running and most widespread national practice of gender dimension in Ukraine is gender portraiture, which was conducted in more than 2/3 of Ukraine’s regions and later spread to cities and local communities. However, tools for gender profiling and reporting on sets of advanced indicators have not become widespread.

It is established that the predominant type of gender measurement tool is a set of indicators, numbering about 30, grouped in 4-6 thematic areas. This set is usually determined from the available data of the State Statistics Service and is available for use in the absence of professional gender analysts. Attempts to use and disseminate more detailed sex measurement tools have failed. According to the levels of the gender measurement, national and local measurements were found to be preferred. There were no precedents for sectoral gender measurement and attempts to develop sectoral gender statistics. It is concluded that this is a gap that needs to be addressed.

It was found that all measurements, except for the statistical collection ‘Women and Men in Ukraine” were irregular. Measurements on the same list of indicators were carried out once or never.

It is concluded that there is a lack of coordination of measurement practices at the national and local levels, even if it was carried out by the same responsible state body.

The review was prepared within the framework of the Women’s Rights Monitoring Initiative project, implemented in 2019-2021 by the Kyiv Institute for Gender Studies with the support of the Swiss Embassy in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pro Uryadovoho upovnovazhenoho z pytan hendernoi polityky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.06.2017 r. № 390 [On the Government Commissioner for Gender Policy. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 7, 2017 No. 390]. www.kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/250049925 [in Ukrainian].

Pro utvorennia Komisii z pytan koordynatsii vzaiemodii orhaniv vykonavchoi vlady shchodo zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 02.09.2020 r. № 784 [On the establishment of the Commission for coordination of interaction of executive bodies to ensure equal rights and opportunities for women and men. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 02.09.2020 No. 784]. www.kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas / pro-utvorennya-komisiyi-z-pitan-koo-784 [in Ukrainian].

Ryaboshapka, S. Zasady stvorennia instytutu radnykiv z hendernykh pytan [Principles of creating an institute of gender advisers]. Ministry of Justice of Ukraine. Retrieved September 30, 2021 from https://minjust.gov.ua/m/str_18167 [in Ukrainian].

Zhukovska, G. G., Levchenko, K. B., Ostapenko, O. O., & Suslova, O. I. (2020). Genderna polityka v normatyvno-pravovykh dokumentakh [Gender policy in legal documents]. K. B. Levchenko (Ed.). Part 1. Kyiv: OSCE Project Co-ordinator in Ukraine. Retrieved September 30, 2021 from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/02.2021/genderna-polityka.pdf [in Ukrainian].

Atamaniuk, E. A. (2010). Henderna rivnist u sferi sotsialno-trudovykh vidnosyn v Ukraini [Gender equality in the field of social and labor relations in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic sciences, 4, 84–88 [in Ukrainian].

Tsirdava, K. D. (2019). Henderna problematyka v Ukraini: suspilno-heohrafichnyi analiz. [Gender issues in Ukraine: socio-geographical analysis]. Naukovi zapysky Khersonskoho viddilu Ukrainskoho heohrafichnoho tovarystva: zb. nauk. prats – Scientific notes of the Kherson department of the Ukrainian Geographical Society: coll. papers, 11, 157–165. Kherson: Helvetica. Retrieved from http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8539?show=ful [in Ukrainian].

Vlas, A. (2018). Henderna rivnist u zabezpechenni Tsilei staloho rozvytku v Ukraini [Gender equality in ensuring of the Sustainable Development Goals in Ukraine]. Proceedings from Information and culture in ensuring the sustainable development of mankind: Mizhnarodna Internet-konferentsiia (15 lystopada 2017 roku) – International Internet Conference. (209–212). Mariupol: MDU. Retrieved September 30, 2021 from http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/685/1/informatsiia_ta_kultura_2017.pdf#page=209 [in Ukrainian].

Nikiforenko, V. G., & Tabanova, A. I. (2014). Henderna rivnist v Ukraini: problemy ta shliakhy udoskonalennia [Gender equality in Ukraine: problems and ways to improve]. Visnyk sotsialno-ekonomichnikh doslidzhen – Socio-Economic Research Bulletin, 2 (53), 218–225 [in Ukrainian].

Kolesnik, V. I., Muzychenko, Yu. A. (2011). Mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi statystyky (za materialamy 42-i sesii Statystychnoi komisii OON) [International Cooperation in Statistics (on the Materials of 42nd Session of the UN Statistical Commission)]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 2, 69–72. Retrieved September 30, 2021 from https://su-journal.com.ua/index.php/journal/issue/view/11/2011-2 [in Ukrainian].

Bozhenko, A. A., & Akbash, K. S. (2018). Analiz hendernoi nerivnosti v Ukraini za dopomohoiu pokaznykiv indeksu hendernoho rozvytku [Analysis of gender inequality in Ukraine using indicators of gender development index]. Naukovi zapysky molodykh uchenykh – Scientific notes of young scientists, 1. Retrieved from https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/1429/pdf [in Ukrainian].

Slozanska, H. (2020). Henderna statystyka dlia monitorynhu dosiahnennia rivnosti zhinok i cholovikiv [Gender statistics for monitoring the achievement of equality between women and men]. Proceedings from Modern strategies of gender education in the context of European integration: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (10–11 veresnia 2020 roku) – International Scientific and Practical Conference. (pp. 254–257). Ternopil: TNPU [in Ukrainian].

Isakova, N. B. (2018). Hendernyi parytet u nautsi: tendentsii v sviti ta v Ukraini [Gender parity in science: trends in the world and in Ukraine]. Nauka ta naukoznavstvo – Science and science of science, 2, 68–90 [in Ukrainian].

Mamonova, G. V., & Pizhuk, O. I. (2009). Henderni osoblyvosti dyferentsiatsii dokhodiv naselennia ta perspektyvy zabezpechennia yikh rivnosti v Ukraini. [Gender features of income differentiation and prospects for ensuring their equality in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 9, 174–179 [in Ukrainian].

Krasnikova, K. V., & Skoryk, M. M. (2021). Ukraina v mizhnarodnykh systemakh vymiriuvannia hendernoi nerivnosti [Ukraine in International Systems for Measuring Gender Inequality]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 2, 87–100. Doi: 10.31767/su.2(93)2021.02.09 [in Ukrainian].

Tabanova, A. I. (2017). Mizhnarodnyi dosvid yak metodolohichna osnova dosiahnennia hendernoho parytetu v Ukraini [International Experience as а Methodological Basis for Achieving Gender Parity in Ukraine]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Ekonomika” – Scientific Notes of Ostroh Academy National University, “Economics” series, 6 (34), 20–24 [in Ukrainian].

Halustian, Yu. M., Herasymenko, H. V., & Makarova, O. V. (2009). Henderna statystyka Ukrainy: suchasnyi stan, problemy, napriamy udoskonalennia [Gender statistics of Ukraine: current status, problems, directions for improvement]. Kyiv [іn Ukrainian].

Zhinocha pravozakhysna monitorynhova initsiatyva: hromadska rozrobka systemy monitorynhovykh pokaznykiv [Women’s Human Rights Monitoring Initiative: public elaboration of gender monitoring indicators]. (2020). Kyiv Institute of Gender Studies. Retrieved April 20, 2021 from https://kgsi.org.ua/pro-institut/projects/zhinocha-pravozakhisna-monitoringova-iniciativa-gromadska-rozrobka-sistemi [in Ukrainian].

Babak, M., Davlikanova, O., Dmitrieva, M., Kozyr, M., Kompantseva, L. & Levchenko, K. et al. (2021). Hlosarii i tezaurus Yevropeiskoho instytutu z hendernoi rivnosti [Glossary and thesaurus of the European Institute for Gender Equality]. (Updated ed.). Kyiv: Vistka. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17580-20210419.pdf [in Ukrainian].

Mozhlyvosti natsionalnoi systemy monitorynhu prav zhinok ta hendernoi rivnosti. Natsionalna narada z hendernoho vymiriuvannia [Possibilities of the national system for monitoring womenʼs rights and gender equality. National meeting on gender measurement]. (2021). Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 150–172 [in Ukrainian].

Kychorovska-Kebalo, M., Skoryk, M., & Davlikanova, O. (Eds.). (2019). Pekin +25: Paralelnyi zvit. Ukraina 2014–2019 [Beijing +25 years on parallel report. Ukraine 2014–2019]. Kyiv, TOV “Vistka” [in Ukrainian].

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 r. № 322-VIII, stanom na 14.08.2021 r. [Code of Labor Laws of Ukraine of December 10, 1971 № 322-VIII, as of August 14, 2021]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text [in Ukrainian].

Zhinky i choloviky v Ukraini. 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020: stat. zb. [Women and men in Ukraine. 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020: Statistical Yearbook]. (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.org/en/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_gc_zb.htm [in Ukrainian].

Salnykova A., Skoryk M., Krasnikova K. (2020) Svitovyi dosvid vymiriuvaty hendernu nerivnist: informatsiino analitychnyi ohliad [World experience in measuring gender inequality: an information-analytical review]. Kyiv: Kyiv Institute of Gender Studies, 65p. (In print) [іn Ukrainian].

Svitailo, N., Pavlenko, V., & Kostenko, A. (Eds.). (2009). Hendernyi portret ukrainskoho suspilstva. Analitychne doslidzhennia [Gender portrait of Ukrainian society. Analytical research]. Sumy: Vydavnytstvo SumDU. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/324229772.pdf [in Ukrainian].

Realizatsiia derzhavnoi polityky hendernoi rivnosti [Implementation of state policy of gender equality]. Transition Book. (2019). eu-ua.kmu.gov.ua. Retrieved from https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/transition_book_gender.pdf [in Ukrainian].

Pytannia zboru danykh dlia monitorynhu hendernoi rivnosti: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.12.2020 r. № 1517-r [Issues of data collection for monitoring gender equality: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 02, 2020 No. 1517-r]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1517-2020-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Hendernyi portret Chernihivskoi oblasti [Gender portrait of Chernihiv region]. (2010). wu.cn.ua. Retrieved September 30, 2021 from http://wu.cn.ua/files/pdf_public/28_gender_portret.pdf [in Ukrainian].

Hendernyi portret Vinnytskoi oblasti [Gender portrait of Vinnytsia region]. (2010). www.slideshare.net. Retrieved September 30, 2021 from https://www.slideshare.net/wcu/ss-6801474 [in Ukrainian].

Volosevych O. (Ed.). (2018). Hendernyi portret mista Lvova [Gender portrait of the city of Lviv]. city-adm.lviv.ua. Retrieved September 30, 2021 from https://city-adm.lviv.ua/lmr/lmrdownloads/economy/RA/Gendernyj-portret-m_-Lvova-.pdf [in Ukrainian].

Pro utvorennia mizhvidomchoi robochoi hrupy z pytan harmonizatsii natsionalnykh pokaznykiv hendernoi rivnosti do mizhnarodnykh standartiv: Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 01.03.2019 r. № 97 [On the establishment of an interagency working group on harmonization of national indicators of gender equality to international standards: Order of the State Statistics Service of Ukraine of March 01, 2019 No. 97]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/97/ 97_2019.htm [in Ukrainian].

Uriad skhvalyv indykatory dlia monitorynhu hendernoi rivnosti. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The Government has approved indicators for monitoring gender equality. State Statistics Service of Ukraine]. (2020). www.kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-indikatori-dlya-monitoringu-gendernoyi-rivnosti [in Ukrainian].

Schmid, C. (2021). We need a regional picture of gender inequality in the UK. King’s College London. Retrieved September 30, 2021 from https://www.kcl.ac.uk/news/we-need-a-regional-picture-of-gender-inequality-in-the-uk


Abstract views: 38
PDF Downloads: 21
Published
2022-03-13
How to Cite
Skoryk, M. M. (2022). Review of the National Experience of Measuring Gender Inequality in Ukraine, 2009–2021. Part I. Government Practice of Gender Measurements. Statistics of Ukraine, 95(4), 53-68. https://doi.org/10.31767/su.4(95)2021.04.06