Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy

  • V. O. Shevchuk National Academy of Statistics, Accounting and Audit
Keywords: physical-economic knowledge, economic balance, long-term economic development, management of economic development, physical economy

Abstract

The economic management should be considered as a component of the nature and rely upon the laws analogous to the ones of the nature. Unlike the nature with its implicit capacity to reproduce, the economy needs conscious management. The theoretical and practical framework for economic management needs to build on theoretical and applied knowledge pertaining to the needs of the economic development harmonized with the nature. The study aims to substantiate physical and economic foundations for management of economic development.

Theoretical framework for the economic development strategy is studied from the perspective of the unique intellectual legacy of S. Podolynskyi, as well as V. Vernadskyi and M. Rudenko who continued and elaborated physical-economic ideas of their outstanding predecessor. The innovative results of Ukrainian scientists in physical economy, conforming to the arguments of advanced management theories, form physical-economic knowledge based on the natural principles of balanced economic development.

It is concluded that the fundamental principles of nature underlying economic management in our times are (i) keeping with the law of energy conservation, and (ii) consideration for energy distinction between the living and the non-living. These fundamental scientific theses have the critical role in sustaining the economic balance and the long-term development of economic management.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Halchynskyi, A. S. (2012). Ekonomichnyi rozvytok: metodolohiia onovlennia paradyhmy [Economic Development: Methodology of paradigm renovation]. Ekonomika Ukrainy. – Economy of Ukraine, 5, 4–17 [in Ukrainian].
2. Heyets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economy: phenomenology of cooperation and development]. K.: Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy [in Ukrainian].
3. Yukhnovskyi, I. R. (2005). Stratehiia rozvytku Ukrainy. Proekt [Strategy of the Ukraine development. Draft]. Selected works. Economics. L.: Vydavnytstvo NU “Lvivska politekhnika” [in Ukrainian].
4. Heyets, V. M., Semynozhenko, V. P, & Kvasniuk, B. Ie. (Eds.). (2007). Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic challenges of the XXI century for society and economy in Ukraine]. (Vols. 1-3). K.: Feniks [in Ukrainian].
5. Bilorus, O. H., Lukianenko, D. H., Honcharenko, M. O., Zlenko, V. A., & Zernetska O. L. (2001). Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku [Globalization and security of development]. O. H. Bilorus (Ed.). K.: ISEMV NAN Ukrainy, KNEU [in Ukrainian].
6. Prysiazhniuk, M. V., Zubets, M. V., Sabluk, P. T., Messel-Veseliak, V. Ya., & Fedorova, M. M. (Eds.). (2011). Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [The agricultural sector of Ukraine (state and prospects)]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].
7. Lupenko, Yu. O., & Messel-Veseliak, V. Ya. (Eds.). (2012). Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku [Strategy of the agricultural sector development up to 2020]. K.: NNTs IAE [in Ukrainian].
8. Shpychak, O. M. (2012). Effektivnost tsenoobrazovaniia na produktsiiu APK Ukrainy [The effectiveness of pricing formation for the products of agro-industrial complex of Ukraine]. APK: ekonomika, upravlenie – AIC: Economics, Management, 6, 82–88 [in Russian].
9. Shynkaruk, L. V. (Ed.). (2011). Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]. K.: NAN Ukrainy [in Ukrainian].
10. Amosha, A. Y., Bolshakov, V. Y., Minaev, A. A., Zaloznova, Yu. S., Zbarazskaia, L. A., & Makohon Yu.V. et al. (2013). Ukrainskaia metallurhiia: sovremennye vyzovy i perspektivy razvitiia [Ukrainian metallurgy: current challenges and prospects of development]. Donetsk: NAN Ukrainy, Institut ekonomiki promyshlennosti [in Russian].
11. Sharko, M. V. (2005). Kontseptualnye osnovy innovatsionnoho razvityia ekonomiki Ukrainy : teoretiko-metodolohicheskie aspekty [Conceptual bases of innovative development of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects]. Kherson: KhNTU [in Russian].
12. Karachyna, N. P. (2009). Mashynobuduvannia Ukrainy: suchasnyi stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku za umov ekonomichnoi kryzy [Engineering in Ukraine: current status, trends and prospects during economic crisis]. www.nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/11.pdf [in Ukrainian].
13. Kryzhna, A. Iu., Rudnieva, O. Iu. (2011). Tendentsii ta perspektyvy rozvytku mashynobuduvannia Ukrainy [Trends and development prospects of mechanical engineering of Ukraine]. www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/9_84219.doc.htm [in Ukrainian].
14. Ihnatieva, I. A. (2005). Stratehichnyi menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic management: Theory, methodology, practice]. K.: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
15. Kendiukhov, O. V. (Ed.). (2013). Teoriia ta praktyka upravlinnia ekonomichnym rozvytkom pidpryiemstva [Theory and practice of management of enterprise’s economic development]. Donetsk: DVNZ “DonNTU” [in Ukrainian].
16. Raievnieva, O. V. (2006). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizm, modeli [Managing enterprise development: methodology, mechanism, model]. Kharkiv: VD “INZhEK” [in Ukrainian].
17. Stechenko, D. M. (2000). Upravlinnia rehionalnym rozvytkom [Management of regional development]. K.: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
18. Lupenko, Yu. O., Zhuk, V. M., Shevchuk, V. O., & Khodakivska, O. V. (Eds.). (2013). Fizychna ekonomiia u vymirakh teorii i praktyky hospodariuvannia [Physical economy in theory and practice of economic management]. K.: NNTs IAE [in Ukrainian].
19. Moiseev, N. N. (1984). Bronislav Trentovskii i vozniknovenie kibernetiki [Bronislaw Trentovsky and the genesis of cybernetics]. People and cybernetics. M.: Molodaia hvardyia [in Russian].
20. Podolynskyi, S. (2004). Vybrani pratsi [Selected works]. M. Kratko (Comp.). Lutsk: Instytut fundamentalnykh doslidzhen, Naukove tovarystvo imeni Serhiia Podolynskoho [in Ukrainian].
21. Vernadskii, V. I. (2013). Biosfera i noosfera [A Biosphere and a Noosphere]. Lvov: VK “Ars” [in Russian].
22. Vernadskii, V. I. (2013). Ocherki heokhimii [Essays of geochemistry]. Lvov: VK “Ars” [in Russian].
23. Vernadskii, V. I. (2013). Razmyshleniia naturalista [Thinking of a Naturalist]. Lvov: VK “Ars” [in Russian].
24. Vyner, N. 1983. Kibernetika, ili upravlenie i sviaz v zhivotnom i mashine [Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine]. (I. V. Solovev, H. N. Povarov, Trans). H. N. Povarov (Ed.). (2nd ed.). M.: Nauka [in Russian].
25. Rudenko, M. D. (2004). Enerhiia prohresu (Narysy z fizychnoi ekonomii) [Progress energy (Essays on the physical economy)]. Ternopil: Dzhura [in Ukrainian].
26. Hlushkov, V. M. (1964). Vvedenie v kybernetiku [Introduction to Cybernetics]. K.: Izdatelstvo AN USSR [in Russian].
27. Hlushkov, V. M. (Ed.). (1973). Entsyklopediia kibernetyky [Encyclopedia of Cybernetics]. (Vols. 1-2). K.: Holovna redaktsiia URE AN URSR [in Ukrainian].
28. Onlain slovnyky VseslovA [Online vocabulary VseslovA]. vseslova.com.ua. Retrieved from http://vseslova.com.ua/word/Рівноважний%20процес-87726u [in Ukrainian].
29. Sait Wikipedia. Stalyi rozvytok [Site Wikipedia. Sustainable development]. uk.wikipedia.org. Retrieved from http://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток [in Ukrainian].
30. Moiseev, N. N. (2000). Sudba tsivilizatsii. Put razuma [The fate of civilization. Path of nous]. M.: Yazyk russkoi kultury [in Russian].

Abstract views: 17
PDF Downloads: 11
Published
2016-12-15
How to Cite
Shevchuk, V. O. (2016). Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy . Statistics of Ukraine, (4(75), 76-83. Retrieved from https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/226

Most read articles by the same author(s)