Statistical Assessment of the Capital Dynamics of Industry in Ukraine: Inter-regional Comparison

  • L. Yo. Sozanskyy Institute for Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine
Keywords: dynamics o f capital, industrial sector o f Ukrainian regions, statistical assessment growth rate o f fixed assets, share o f fixed assets in assets

Abstract

Rational formation of production facilities in the industrial sector constitutes a priority competitive advantage and factor for its competitiveness. The article’s objective is statistical assessment of technological activity in the industrial sector of Ukrainian regions, to highlight patterns of formation and dynamics of fixed assets.

The indicator with critical impact on the dynamics of capital in Ukraine over the period under study is “growth rate of non-current assets”.

Of the Ukrainian regions in 2015, the high dynamics of capital in the industry was recorded only in Myko- laiv region. The regions with the medium dynamics of capital can be divided into three subgroups. The first subgroup covers the regions with high shares of non-current assets in the total industrial assets and high growth rate of non-current asset s. The second subgroup includes the regions with medium or high shares of non-current assets in the total industrial assets but low growth rates of non-current assets. The third group includes the regions with high shares of non-current assets in the total industrial assets in parallel with negative growth rates of non-current assets. The regions with the low technological activity can be broken into two subgroups: the first one covers regions with medium shares of non-current assets in the total industrial assets and low growth rates of non-current assets; the second one covers regions with medium shares of non-current assets in the total industrial assets and negative growth rates of non-current assets.

The results demonstrate recovering of dynamics of capital in the industry in Southern regions of Ukraine (Mykolaiv and Odesa regions), and in part of the Western regions (Volyn, Transcarpaty, and Chernivtsi regions), in Vinnytsia region, along with its essential decline in Dnipropetrovsk region and three Western regions (Ivano-Frankivsk, Rivne, and Ternopil regions).

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Naiavnist i stan osnovnykh zasobiv. Osnovni zasoby. Ekonomichna diialnist. Ekonomichna statystyka. Statystychna informatsiia. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Availability and condition of fixed assets. Fixed assets. Economic activities. Economic st atistics. St atistical information. Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrst.at.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

2. Heyets, V. M., & Ostashko, T. O. (Eds.). (2016). Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation o f the Association Agreement between Ukraine and the EU: economic challenges and new opportunities]. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

3. Shynkaruk, L. V., Bevz, I. A., Baranovska, I. V., Bobukh, I. M., Vdovichen, A. A., Herasimova, O. A., & et al. (2015). Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi roz- vyt.ok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics, contradictions and impact on economic development]. L. V. Shynkaruk (Ed.). Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

4. Kindzersky, Yu. V. (2013). Promyslovist Ukrainy: stratehiia i polityka stmkturno-tekhnolohiehnoi moder- nizatsii [Ukraine industry: strategy and policy of structural and technological modernization]. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

5. Ishchuk, S. O. (2015). Modeliuvannya dynamiky vartosti osnovnoho kapitalu vyrobnychykh pidpry- iemstv [Modeling of the cost of fixed capital dynamics for production enterprises]. Ekonomika iprohnozuvannya - Economics and'Forecasting, 1, 131-139 [in Ukrainian].

6. Ishchuk, S. O. (2015). Problemy i sposoby modernizatsii osnovnoho kapitalu pidpryiemstv vyrobnychoi sfery rehionu [Problems and ways of modernization of fixed capital of production sector enterprises in the region]. Rehionalna ekonomika - Regional economy, 2, 136-144 [in Ukrainian].

7. Ishchuk, S. O. (Eds.). (2015). Osnovnyi kapital и Zakhidnomu rekioni Ukrainy:suchasnyi stan iperspektyvni napriamy modemizatsii [The fixed capital of Western region o f Ukraine: current status and perspective directions of modernization]. Lviv: Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

8. Metodyka rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku, zatverdzhena Na- kazom Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 15.04.2003 r. № 114 [Methods of calculation of integral index of regional economic development, approved by the Law of the State Statistics Committee of Ukraine of 15.04.2003 № 216]. uazakon.com. http://uazakon.com/documents/date_la/pg_ibcnog/index.htm [in Ukrainian].

9. Pokaznyky balansu velykykh I serednikh pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti. Diialnist pidpryiemstv. Ekonomichna diialnist. Ekonomichna statystyka. Statystychna informatsiia. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Indicators balance of large and medium enterprises by economic activity. Monetary and finance statistics. Economic activities. Economic statistics. Statistical information. Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

10. Serednostrokovyi plan priorytetnykh dii Uriadu na period do 2020 roku [Medium-Term Plan of Priority Actions for the Government up to 2020]. www.kmu.gov.ua. Retrieved from http://wwwkmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=249629697&cat_id=246711250 [in Ukrainian].

Abstract views: 93
PDF Downloads: 118
Published
2017-03-20
How to Cite
Sozanskyy, L. Y. (2017). Statistical Assessment of the Capital Dynamics of Industry in Ukraine: Inter-regional Comparison. Statistics of Ukraine, (1(76), 47-55. https://doi.org/10.31767/su.1(76).2017.01.07