Kozlov, V. V., and T. V. Tomashevska. “Analysis of the Performance of Electronic Commerce in Ukraine”. Statistics of Ukraine, no. 2(77), Sept. 2017, pp. 34-38, doi:10.31767/su.2(77).2017.02.05.