Kozlov, V. V. and Tomashevska, T. V. (2017) “Analysis of the Performance of Electronic Commerce in Ukraine”, Statistics of Ukraine, 0(2(77), pp. 34-38. doi: 10.31767/su.2(77).2017.02.05.