Kozlov, V. V., & Tomashevska, T. V. (2017). Analysis of the Performance of Electronic Commerce in Ukraine. Statistics of Ukraine, (2(77), 34-38. https://doi.org/10.31767/su.2(77).2017.02.05