(1)
Vasyechko, O. O.; Chetverikov, O. F. Extremology: Behavioral and Quantitative Aspects. Stat. Ukr. 2020, 88, 24-34.