(1)
Kozlov, V. V.; Tomashevska, T. V. Analysis of the Performance of Electronic Commerce in Ukraine. Stat. Ukr. 2017, 34-38.